GPS 2021
Menu

Vragen en antwoorden

Een traject van vernieuwing roept vragen op en daar geven we graag een duidelijk antwoord op. Op deze pagina hebben we per onderwerp een aantal veelgestelde vragen verzameld en beantwoord. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via info@duivensportbond.nl. Is de vraag ook relevant voor anderen, dan voegen we deze toe aan de pagina.

Tijdens de bijeenkomsten in de afdelingen zijn veel vragen beantwoord, maar ook daarna zijn nog vragen binnengekomen die uitgewerkt en hier geplaatst worden.


Bestuur en organisatie

Wat wordt verstaan onder wedvluchtkalender?

Een wedvluchtkalender is een ander woord voor het nu bekende vliegprogramma. Deze kalender geeft in een schematisch overzicht weer welke afdelingen per week welke (wed)vluchten vervliegen. Hiermee wordt voor eenieder inzichtelijk wat er gedurende het gehele seizoen in Nederland wordt vervlogen.

Wat zijn de kaders waarbinnen de secties vliegprogramma’s kunnen voorstellen?

De secties bestaan uit sectie Vitesse/Midfond, sectie Dagfond, sectie Marathon, sectie Jonge duiven. De secties zullen allereerst met de huidige uitgangspunten aan de slag gaan. Binnen een individuele sectie worden de uitgangspunten van die sectie geformuleerd en worden voorstellen voor de wedvluchtkalender van de sectie ingediend. De haalbaarheid van de inbreng voor de wedvluchtkalender zal in samenspraak met de overige secties en met het Platform Transport plaatsvinden. Wanneer niet tot overeenstemming wordt gekomen beslist de Ledenraad.

Wat is rechtspersoonlijkheid en is het zo dat de rechtspersoonlijkheid van de afdelingen wordt opgeheven?

Rechtspersoonlijkheid betekent dat een onderneming of organisatie zelfstandig bezittingen en schulden heeft, en dus een eigen boekhoudkundig afgescheiden vermogen heeft. Dat verandert bij het vaststellen van de nieuwe statuten niet voor de afdelingen. De afdelingen blijven dus hun rechtspersoonlijkheid behouden.


Mocht het zo zijn dat de wens in de organisatie ontstaat dat de afdelingen geen rechtspersoonlijkheid meer hebben, dan zijn daarvoor nieuwe statutenwijzigingen noodzakelijk.

Gaat er, als de nieuwe statuten worden vastgesteld, wat veranderen aan de manier waarop het vliegschema en vliegprogramma worden vastgesteld?

Als je de nieuwe statuten vergelijkt met de huidige statuten,  zijn daar geen veranderingen aan de orde.  De wensen van de verschillende secties worden verwerkt in concept vliegprogramma’s die door het sectiebestuur worden voorgelegd aan bestuur NPO. Zijn de secties en het bestuur het niet eens over het programma, dan wordt het voorgelegd aan de Ledenraad. 

Wat wordt bedoeld met organisatie?

We bedoelen met organisatie in de presentatie het NPO Bureau.

Waarom moet de organisatie, ofwel het NPO Bureau, veranderen?

Het NPO Bureau verzorgt van oudsher een aantal taken, deze taken kunnen vereenvoudigd worden, geautomatiseerd worden of zijn soms zelfs overbodig. Momenteel is er geen ruimte voor vernieuwing. 

Hoe groot is de kans dat de duivensport door NOC*NSF wordt afgewezen omdat de sport niet fysiek genoeg zou zijn?

In het verleden is inderdaad eerder een aanmelding gedaan en toen is de duivensport om die reden afgewezen. De statuten van het NOC*NSF zijn sindsdien echter gewijzigd evenals onze statuten en met de voorgestelde statutenwijziging kunnen wij het proces van de aansluiting doorzetten.

Gaat de NPO zich aanmelden bij NOC*NSF en gaat dat geld kosten?

De aanmelding bij het NOC*NSF gaat plaatsvinden. De kosten bedragen ongeveer € 5.000,- op jaarbasis. Ze wegen zeker op tegen de voordelen van gebruik maken van alle faciliteiten van NOC*NSF. Denk aan de politieke lobby die wij nodig hebben om de wedstrijdsport met duiven te kunnen blijven beoefenen en overige PR en Marketing activiteiten. Énhet delen in de (loterij)inkomsten die NOC*NSF verdeelt over haar leden.

Wordt de organisatie minder democratisch?

Integendeel. De organisatie wordt anders en hierbij wordt uitgegaan van een organisatie conform het model dat  NOC-NSF hanteert. De stem van de leden is rechtstreeks vertegenwoordigd in de secties en Platform Jong NPO. Waarmee vanuit de diverse disciplines en achtergronden de wensen meer tot zijn recht komen. In de getrapte structuur die wij nu hebben komen veel vraagstukken niet in beeld omdat ze eerder in de besluitvorming en op lager niveau al worden weggestemd.

In het Congres gaan de leden door ledenvertegenwoordiging per vereniging zelf stemmen over het meerjarenbeleid. De leden zijn hiermee direct betrokken en besluitvaardig worden.