GPS 2021
Menu

Overleg NPO Bestuur en klokleveranciers

3 mei 2019
Maandag 29 april 2019 schoven de leveranciers van klokken aan tafel bij het NPO Bestuur. Aanleiding hiervoor waren de ontwikkelingen rondom de pilot in Zeeland. Doel van de bijeenkomst was het wegnemen van ruis, het helder schetsen van de insteek en waarde van de pilot en de verwachtingen na evaluatie van de pilot. In eerste instantie voor de klokleveranciers, maar uiteraard ook voor de liefhebbers.

Wie zaten er er aan tafel?

Te gast waren:

 • Benzing-Atis (2)
 • Bricon (2) 
 • ECS Commissie (1)
 • Mega Deil Electronics (1) 
 • Tauris (2)
 • Tipes (3)
 • UNIKON (2)

Namens het NPO Bestuur waren Maurice van der Kruk (voorzitter), Esther Bultman (bestuurslid) en Ton Geitenbeek (penningmeester) aanwezig.

Terugblik op overleg

In het verleden (lees jaren negentig vorige eeuw) presenteerden leveranciers wie ze waren en wat ze te bieden hadden. In de jaren die volgden was er regelmatig overleg en ontwikkelden leveranciers in samenwerking met de NPO updates. In 2016 is er voor het eerst gesproken over GPS2021, vernieuwing van de duivensport. Sindsdien is er beperkt gezamenlijk overleg geweest en is er vaker individueel met partijen gekeken naar visie op de sport, technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden om samen proefprojecten te starten. 

Inmiddels is er een eerste pilot gestart. Doel van de pilot is het opdoen van ervaring aan de zijde van de fabrikant, de duivensportbond en de liefhebbers. Zo kunnen we samen zorgen dat het ontwikkelen van de sport voor alle partijen positief uitpakt. Na evaluatie van een pilot is de volgende stap het bespreken van mogelijkheden voor meedere betrokkenen. Op basis van opgedane ervaringen kan ieder dan ook een goede inschatting maken wat nodig/wenselijk is en wat het effect is voor de gebruikers. De opgedane ervaring wordt benut om te bekijken hoe vernieuwing betaalbaar blijft voor de liefhebbers en economisch interessant voor de fabrikanten. 

Wat leeft bij fabrikanten?

Na het opstarten van de pilot in Zeeland en de communicatie daarover is gebleken dat er onduidelijkheid is. Niet alle partijen begrijpen het doel van de pilot en vragen zich af waarom zij niet betrokken zijn. Een pilot is bedoelt om praktijkervaring op te doen en de resultaten te gebruiken om breed te ontwikkelen. Het is niet de bedoeling om partijen buiten te sluiten. De meerderheid van de aanwezigen erkent dat ze op de hoogte waren van de pilot en begrijpen waarom dit in deze eerste fase met een beperkte groep gebeurt die zich actief aanbiedt om mee te denken en te ontwikkelen in deze fase. 

Enkele reacties naar aanleiding van de bijeenkomst van 29 april 2019:

Mega System Deil Electronics
"Naar aanleiding van de afgelopen vergadering hebben wij er vertrouwen in dat de NPO alle systeem fabrikanten zullen voorzien van de benodigde informaties m.b.t GPS2021 zoals overeengekomen."

Tauris
"Een stap in de goede richting".

Benzing
"Op het moment dat de gesprekken gaande waren over de eventuele aankomende veranderingen in onze sport wat naar onze mening aansluit op de hedendaagse maar ook toekomstige manier van sportbeleving hebben wij ons direct actief opgesteld. Wij willen samen met huidige en aankomende partners kansen uitwerken tot een succes. Voor het behoud van de sport zijn veranderingen noodzakelijk. Benzing werkt daar actief aan mee want vanaf de zijlijn heb je geen of weinig invloed!"

Bricon
"Het doel wordt gezet door het NPO, de invulling en uitvoering om dat doel te bereiken ligt bij de leveranciers. De pilot laat ons toe de mogelijke technieken af te stemmen naar onze doelgroep, alle liefhebbers groot en klein, jong en oud. De technologie ten dienste van en niet omgekeerd. Ons ontwikkelingsteam bestaat grotendeels uit duivenliefhebbers en geeft ons waarschijnlijk een andere kijk op deze uitdaging."

Unikon
"Wij zijn teleurgesteld dat we niet uitgenodigd zijn om deel te nemen aan de huidige pilot. Wij zijn van mening dat alle partijen gelegenheid moet worden geboden om te kunnen deelnemen." 

Doel GPS2021

GPS2021 is gestart om de duivensport te behouden voor de volgende generaties. Om nieuwe generaties te boeien en te betrekken en zo de daling van het aantal liefhebbers te keren, is vernieuwing noodzakelijk.  Vernieuwing maakt de sport sterker. en ieder die daar aan kan en wil bijdragen kan mee doen. Hierbij gaat het om vernieuwing in de breedste zin van het woord, waarbij gedacht kan worden aan onder meer:

 • het benutten van nieuwe technologische mogelijkheden (live volgen van wedstrijden, real-time uitslagen)
 • het actief betrekken van nieuwe doelgroepen (Ladies League, jongeren)
 • het verlagen van de werkdruk voor vrijwilligers/verenigingen door het automatiseren van processen
 • benutten meerwaarde cultureel erfgoed (Duivensportmuseum, duivensport belevingscentra)
 • positief profileren van de sport (Olympiade 2023, voorlichting)

Hoe verder?

Tijdens het overleg van 29 april is afgesproken dat:

 • het NPO Bestuur voor eind mei 2019 kernachtig presenteert wat de impact van GPS2021 is voor Elektronisch Constateren
 • op 19 juni 2019 komen de leveranciers en het NPO Bestuur wederom bij elkaar met als doel het opstellen van uitgangspunten voor vervolgpilot Elektronisch Constateren in 2020
 • Leveranciers krijgen aansluitend gelegenheid zich aan te melden voor de vervolgpilot van 2020; de leerpunten van de pilot van 2019 worden in Q4 verwerkt in de definitieve pilotcriteria voor 2020